OGŁOSZENIE O NABORZE - Główny księgowy

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

10 cze 2020

Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

1. Nazwa i adres jednostki:

Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku , 59-930 Pieńsk , ul. Kościuszki 4

2. Określenie stanowiska:

Główny księgowy

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem (niezbędne)

Wymagania niezbędne;

 • obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych,
 • ukończone  ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub  ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości ,
 • kandydat/kandydatka nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

Wymagania dodatkowe;

 • znajomość obsługi komputera, obsługa programów komputerowych – MS Office (Word, Excel), Open Office, mile widziana znajomość programu COMARCH OPTIMA 
 • praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia formuł w arkuszach Excel, 
 • odpowiedzialność, systematyczność, dokładność,
 • wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami i współpracownikami, 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku oraz odpowiedzialność  w zakresie: 

 1. prowadzenia rachunkowości jednostki; 
 2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi; 
 3. dokonywania wstępnej kontroli:
  a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 4. realizowanie gospodarki finansowej Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu: VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości
 5. sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów działalności,
 6. kontrolowanie pracy podległych pracowników z nałożonych na nich kart zadań:   z zakresu windykacji należności, rozliczania kosztów, rozliczania płac, również w zakresie rozliczeń z ZUS i US, z zakresu kadr, z zakresu sprzedaży towarów i usług, z zakresu gotówkowych i bezgotówkowych rozliczeń kasowych
 7. sporządzanie sprawozdań budżetowych,
 8. sporządzanie projektu planu budżetu Zakładu i koordynowanie realizacji oraz wykonania, wnioskowanie o dokonanie zmian  planie budżetu
 9. sporządzanie sprawozdań finansowych ,
 10. kontrolowanie ewidencjonowanych dokumentów księgowych, nadzór nad dekretacją
 11. prowadzenie ewidencji środków trwałych
 12. naliczanie podatków lokalnych 

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • miejsce świadczenia pracy: siedziba Zakładu Usług Komunalnych w  Pieńsku, przy ul. Kościuszki 4,
 • organizacja  pracy Działu Finansowo-księgowego  ,
 • praca pod presją czasu,
 • praca na stanowisku połączona z obsługą komputera

6. W miesiącu upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce nie stanowił 6% (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

7.Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 2. życiorys,
 3. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 8. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne ani skarbowe,
 9. oświadczenie o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko : referenta ds. komunalnych W Zakładzie Usług Komunalnych w Pieńsku, zgodnie z Rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/649 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1).”

Wszystkie dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane, a w przypadku składanych kopii, powinny być potwierdzone: za zgodność z oryginałem przez kandydata. 

Brak podpisów spowoduje  odrzucenie oferty. 

8.Termin i miejsce składania dokumentów;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku, 59-930 Pieńsk, ul. Kościuszki 4 lub pocztą na adres zakładu , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca  2020 r. do godziny 15:00, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji (numerem telefonu kandydata wewnątrz), z dopiskiem „Nabór na stanowisko: główny księgowy  ”.

Dokumenty, które wpłyną do Zakładu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu.

Beata Zienkiewicz


Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku
Data utworzenia:2020-06-10
Data publikacji:2020-06-10
Osoba sporządzająca dokument:Beata Zienkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Żbikowski
Liczba odwiedzin:58

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-06-10 14:22:45Andrzej ŻbikowskiUmieszczenie ogłoszenia o naborzeOGŁOSZENIE O NABORZE - Główny księgowy