Zaproszenie do złożenia oferty - ,,O wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych''

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

16 paź 2020

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 12/2020 z dnia 01.10.2020r.

Dyrektora Zakładu Komunalnego w Pieńsku

L.Dz.2755/2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAMAWIAJĄCY: Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Pieńsku”

OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:

Złożenie oferty wraz z oświadczeniami o:

- braku zaległości podatkowych oraz o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

- podaniu metody odzysku zgodnie z zał. nr 1 do ustawy o odpadach wraz z podaniem sposobu zagospodarowania zgodnie z art. 96 ust.1 pkt 1-5 ustawy o odpadach

- przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej

- wykazie sprzętu w dyspozycji do wykonania przedmiotu zamówienia

 

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Odbiór odpadów będzie realizowany sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem pracy oczyszczalni, a także w zależności od bieżącej sytuacji i potrzeb Zamawiającego. Nastąpi to po telefonicznym zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego na podany nr telefonu. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru osadów nie później niż w terminie 24 godzin od zawiadomienia.

2. wykonawca winien posiadać zezwolenia lub decyzje właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu oraz unieszkodliwienia lub odzysku odpadów (o ile jest wymagane) oraz wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 i nastp. Ustawy o odpadach (z uwzględnieniem przepisów Działu XI, Rozdziału 2 ustawy o odpadach) odpadów objętych zamówieniem na czas trwania umowy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. wykonawca realizuje przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności z:

- zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 701) i obowiązującymi do niej przepisami wykonawczymi.

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015r., poz. 257),

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016r., poz. 1742),

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1396).

4. wskazanie miejsca zagospodarowania odpadów (miejscowość, nr działki, nr i nazwę obrębu geodezyjnego)

5. wykonawca oświadcza, że jest władającym powierzchnią ziemi w rozumieniu przepisów określonych w ust. 1

6. transport wykonawcy musi być przystosowany do przewozu odpadów, a w szczególności musi posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające zanieczyszczenie tras przejazdu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 07 października 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. z 2016r., poz. 1742)

 

TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA ODPOWIEDZI PRZEZ WYKONAWCĘ:

7 dni od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego w formie pisemnej.

 

………………………………………….

(data i podpis zamawiającego)

p.o. dyrektora Beata Zienkiewicz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-16
Data publikacji:2020-10-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Nikola Bogdanowicz
Liczba odwiedzin:124