Deklaracja dostępności

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Deklaracja dostępności Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku

Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-05-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • częściowy brak opisów alternatywnych grafik,
 • pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Zienkiewicz.
 • E-mail: sekretariat@zukpiensk.pl
 • Telefon: 757786357

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku
 • Adres: ZUK Pieńsk
  ul. Kościuszki 4
  59-930 Pieńsk
 • E-mail: sekretariat@zukpiensk.pl
 • Telefon: 757786357

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: ZUK Pieńsk, ul. Kościuszki 4, 59-930 Pieńsk

Miejsca parkingowe: Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przed siedzibą firmy jest duży parking i nie ma problemów z parkowaniem.

Dostępność wejścia: Do budynku ZUK Pieńsk jest 1 wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostępność komunikacyjna budynku: na parterze zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych, w budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Dostosowania: zastosowano kontrastowe elementy infrastruktury oraz oznaczono paskami antypoślizgowymi wejścia do pomieszczeń biurowych.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Inne informacje i oświadczenia

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:

 • skorzystanie z usługi Tłumacz Migam, która umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia z kamerą. Usługa ta jest dostępna w dni robocze w godzinach pracy,
 • napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby,
 • wysłanie maila na adres: sekretariat@zukpiensk.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-30
Data publikacji:2020-03-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Żbikowski
Liczba odwiedzin:226

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-09-21 09:00:14Andrzej Żbikowskimodyfikacja treści klauzuliDeklaracja dostępności